Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Covid opatrenia pre šerm

Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru

Platnosť nariadenia od: 15. mája 2021, 0:00 hod

Platnosť nariadenia do: do odvolania

Vestník vlády SR , Vyhláška 203 a nový Covid automat pre šport

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje:

Prehľad nového Covid automatu pre šport v platnosti od 15.5. 2021

Naďalej ostáva v platnosti Vestník vlády SR , Vyhláška 203

(1) Športoviskom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí športového charakteru v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:

a) podujatie sa musí uskutočniť bez obecenstva, ak táto vyhláška ďalej neustanovuje inak,

b) do počtu osôb sa nezapočítava jedna osoba trénera,

c) ak to veľkosť športoviska dovoľuje, môže byť športovisko rozdelené na oddelené a vyznačené sektory;

pre sektory musia platiť nasledovné opatrenia:

1. osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,

2. každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

3. každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

4. medzi sektormi musí byť zachované pásmo o minimálnej šírke 4 metre,

5. ak sa hromadné podujatie organizuje v územných obvodoch okresov v I. alebo II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u, musí byť rozloha jedného sektoru minimálne 300 m2 ,

6. ak sa hromadné podujatie organizuje v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u, musí byť rozloha jedného sektoru minimálne 800 m2 ,

7. ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia športového charakteru za účelom tréningového procesu športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi dodržiavať nasledovné podmienky kapacít na jeden sektor podľa § 5 ods. 2 písm. c):

a) pre tréningový proces v interiérových športoviskách:

1. v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU do 25 osôb, (Obr.1)

2. v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU do 10 osôb, (Obr.2)

b) pre tréningový proces v exteriérových športoviskách:

1. v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU do 50 osôb,

2. v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU do 10 osôb.

Obr.1 V územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMATU do 25 osôb

Obr.2 V územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMATU do 10 osôb

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia podľa § 1 ods. 2 písm. h) dodržiavať nasledovné podmienky:

a) hromadné podujatia musia prebiehať bez obecenstva; to neplatí, ak organizátor podujatia zabezpečí splnenie podmienok podľa odseku 4,

b) testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.

(4) Hromadné podujatie podľa § 1 ods. 2 písm. h) je možné uskutočniť s obecenstvom, ak organizátor hromadného podujatia dodrží podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s) w), y) zákona nasledovné opatrenia:

a) organizátor je povinný ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,

b) hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže negatívnym výsledkom PCR/LAMP testu nie starším ako 36 hodín a negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 12 hodín,

c) počet divákov nesmie prekročiť kapacitu 25 % z celkovej kapacity na sedenie a zároveň celkový počet divákov v exteriéri môže byť maximálne 2 000 osôb obecenstva a celkový počet divákov v interiéri môže byť maximálne 1 000 osôb obecenstva,

d) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

e) organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby je povinný uvedené osobné údaje zničiť,

f) organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu,

g) organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,

h) pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

i) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

j) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

k) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

l) neumožniť konzumáciu pokrmov a nápojov,

m) zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení,

n) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,

o) na všetky vstupy do priestoru hromadného podujatia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia.

Všeobecné podmienky

– vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

– zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje (každý by mal mať vlastné),

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

– hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

– zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

– zákaz podávania rúk,

– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

– dodržiavanie 2 metrových odstupov

Vypracoval: člen Výkonného výboru SŠZ, predseda Organizačnej komisie a ŠTK     Ing. Peter Korčok