Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Slovak fencing

Zrušenie Majstrovstiev Slovenska 2020

Športovo-technická komisia Slovenského šermiarskeho zväzu z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku prijala rozhodnutie o zrušení Majstrovstiev Slovenska v šerme kordom a fleuretom, ktoré boli naplánované na 4.-7.júna 2020.

V prípade, že sa situácia zlepší,  povolia sa verejné súťaže a vznikne časový priestor,  tak bude Výkonný výbor SŠZ hlasovať o prípadnom novom termíne organizácie M-SR 2020.

Dokument Športovo-technickej komisie si môžete stiahnuť „tu ►

Usmernenie ÚVZ vo veci prevádzky vonkajších športovísk

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č.OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport.

Usmernenie obsahuje podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

– tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

– umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,

– skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,

– skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,

– medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,

– športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

– všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

– nebudú vykonávané kontaktné športy ako napríklad súbojové cvičenia, box, karate atď., v týchto športoch je možné vykonávať športovú aktivitu iba pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb a pri zabezpečení čistoty náčinia,

– na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

– zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)

– po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,

– v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

– pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

– osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,

– odporúčame národným športovým zväzom a športovým zväzom rozpracovať uvedené opatrenia pre podmienky príslušných športov do 30.04.2020 a zverejniť ich na svojom webovom sídle, nesmú však byť v rozpore s uvedenými opatreniami,

– prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia.

Plné znenie usmernienia vo formáte PDF

Grantový program SOŠV pre športových odborníkov

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom vyhlasujú nový grantový program „Dáme to“. Je určený pre športových odborníkov, ktorí sa v súčasnej náročnej situácii nevzdali a ďalej motivujú seba a aj svojich zverencov k aktívnemu pohybu a športovaniu. V prvom grantovom kole prerozdelí Nadácia SOŠV z rezervného fondu Pripravení pomáhať 20-tisíc eur.

Tréneri a športoví odborníci sú jedna z najzraniteľnejších skupín v našom športe. Pritom sú dôležití nielen vo vrcholovom športe, ale aj pri výchove detí a mládeže. Po zatvorení športovísk, posilňovní, bazénov, telocviční i štadiónov zostali počas pandémie bez pravidelných príjmov. Napriek tomu mnohí využili možnosti on-line sveta a naďalej sú v kontakte so svojimi zverencami, podporujú ich, motivujú ich a pomáhajú im zostať športovo aktívni. Nadácia SOŠV a Slovenský olympijský a športový výbor ich v tomto úsilí chcú podporiť cez nový grantový program „Dáme to“ a prerozdeliť im v prvom kole 20-tisíc eur.

Žiadať o grant môžu športoví odborníci, ktorých opatrenia proti šíreniu koronavírusu neusadili nečinne na gauč, ale aj na diaľku cez rôzne komunikačné kanály motivujú svojich zverencov k aktívnemu pohybu. Či už vo forme on-line tréningov, psychologickej poradne, blogmi či vlogmi na tému zdravého životného štýlu. „Dnes príjmy mnohých zanietených športových odborníkov na nedefinovateľne dlhú dobu klesli v mnohých prípadoch na nulu, napriek tomu ďalej pripravujú svojich zverencov. Chceme im pomôcť preklenúť toto náročné obdobie, počas ktorého napriek problémom nezabúdajú na pohybové aktivity, využívajú možnosti on-line sveta, nevzdali to a naďalej sú aktívni a pracujú so svojimi zverencami,“ povedal predseda správnej rady Nadácie SOŠV Dušan Guľáš, ktorý s ďalšími členmi správnej rady bude vyberať adresátov pomoci.

„Ani koronakríza nemusí byť prekážkou, aby sme sa venovali športu a boli naďalej aktívni. Dáme to! Nevzdávame sa! Sme presvedčení, že trénovať sa dá aj v súčasnosti, samozrejme s tými, ktorí to nevzdali a využili možnosti virtuálneho sveta. My ich v tomto ich úsilí chceme podporiť,“ dodáva členka správnej rady a úspešná rýchlostná kanoistka Martina Kohlová – Gogolová.

Všetky informácie o grantovom programe i žiadosť o podporu sú k dispozícii na internetovej stránke Slovenského olympijského a športového výboru www.olympic.sk/dameto.

Covid19 – Trénuj Doma

Na nižšie uvedenej adrese nájdete nápady, ako trénovať doma.
Na webovom sídle Klubu šermu Šamorín sa postupne uverejňujú krátke videonahrávky s rôznymi formami cvičení, ktoré sa dajú absolvovať aj doma, respektíve v prírode. Ako prvé Vám prinášame body do terča počínajúc od jednoduchších až po zložitejšie. Aby ste mali do čoho bodať, priložený je aj krátky návod ako si terč ľahko vyrobiť.

Body do terča>> http://www.fencing-samorin.sk/doma/doma01.html

Kristián FORGÁCH – Gratulujeme k jubileu!

V týchto dňoch oslavuje krásne 70. narodeniny prezident Klubu šermu Šamorín – Kristián FORGÁCH.
Kristián je členom šamorínskeho klubu od prvopočiatkov. Najprv ako pretekár, skoro 50 rokov ako tréner a súčasne predseda, neskôr ako prezident klubu. Počas aktívnej činnosti patril k pretekárom, ktorí zahájili úspešné ťaženie šamorínskych šermiarov na Československých planšoch.

Na svoje šermiarske úspechy nadviazal ako fundovaný tréner, pokračujúc v šľapajách svojho otca, zakladateľa klubu Oszkára Forgácha. U Kristiána bola okrem výkonnostného rastu svojich zverencov vždy dôležitá aj výchova k čestnosti a ďalším hodnotám života. Viedol a vedie svojich zverencov, ktorých bolo za skoro 50 rokov vyše 200, k životu v športovom duchu, k fair play a v neposlednom rade ich motivoval k dosahovaniu vrcholných výsledkov. Za jeho trénerskej a prezidentskej činnosti dosiahli jeho zverenci, alebo zverenci jeho zverencov, mnoho desiatok titulov Majstrov Československa a Slovenska, tituly víťazov Svetového pohára junioriek a juniorov, finálové umiestnenia na Majstrovstvách sveta kadetov a kadetiek.
Do dnešného dňa aktívne pôsobí v Klube šermu Šamorín ako tréner a prezident klubu, ktorý svoje odborné poznatky odovzdáva mladej generácii.

K životnému jubileu mu prajeme veľa zdravia, šťastia a športových úspechov.

COVID19 – Usmernenie MŠVVaŠ SR

Usmernenie MŠVVaŠ SR v súvislosti s ochorením COVID-19.
27. marca 2020 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu usmernenie v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu. Kliknutím na nižšie uvedený odkaz sa Vám nariadenie zobrazí vo formáte PDF. Výkonný výbor SŠZ Vás prosí o striktné dodržiavanie nariadenia.

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR -Covid19

Vyhlásienie mimoriadnej situácie

Na základe vyhlásenia Vlády Slovenskej republiky o mimoriadnej situácii v záujme zvládnutia šírenia vírusu Covid 19, Slovenský šermiarsky zväz pozastavuje všetky súťaže v šerme, a to až do odvolania.
Súčasne odporučuje všetkým športovým organizáciam, ktoré sú riadnymi členmi SŠZ, rešpektovať a riadiť sa zákazom a každým v budúcnosti vydaným opatrením zo strany príslušných ústredných a regionálnych orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva SR.

Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne.

Smutná správa – zomrel Peter DROBNÝ

Slovenský šerm zasiahla v piatok v noci smutná správa. Svoj posledný boj prehral človek, ktorý sa nezmazateľne zapísal do histórie slovenského šermu a našich sŕdc. Kus svojho života vložil do rozvoja šermu, výchovy šermiarskych talentov, s ktorými získal cenné úspechy na medzinárodnej úrovni. Bude nám všetkým chýbať skvelý človek, vynikajúci športový odborník so svojským zmyslom pre humor.
Navždy ostane v našich srdciach a sme mu vďační za všetko, čo pre šerm urobil.

Odpočívaj v pokoji, Peter!

Posledná rozlúčka bude v utorok 11.2.2020 o 10.00 hod na Cintoríne Vrakuňa (bývalý Ružinovský cintorín, Gagarinova ulica).

Svetový pohár kord juniorky – GP Bratislava

Slovenský šermiarsky zväz Vás srdečne pozýva na Svetový pohár v šerme kordom junioriek, ktorý sa bude konať v sobotu 1.2.2020 (individuálna súťaž) a v nedeľu 2.2.2020 (súťaž družstiev) v športovej hale Elán na Bajkalskej ulici v Bratislave.
Na turnaji sa predstaví 200 pretekárok z 34.štátov sveta, vrátane svetovej špičky – Ruska, USA, Talianska, Francúzska a Maďarska.

Program sa začína v sobotu aj v nedeľu o 9:00 hod.

Here is where you can find On line results from JWC Grand Prix Bratislava

Grand Prix BRATISLAVA:>>

Okrúhle životné jubileum Júliusa KRÁLIKA

Večne mladý tréner fleuretistov Július Králik oslavuje okrúhle výročie!
V týchto dňoch oslavuje okrúhle životné jubileum rovných 75 rokov tréner fleuretistov z Klubu Slávia STU Bratislava – Július Králik.
Jednému z najúspešnejších trénerov v Československu a tiež členovi Siene slávy FIE týmto gratulujeme a prajeme mu všetko najlepšie, aby aj naďalej vychovával tak kvalitných šermiarov a rozhodcov, ako sa mu to darilo doteraz. Zároveň mu aj touto cestou chceme vyjadriť veľké uznanie za jeho prácu na kadetských okruhoch ECC a tiež mu ďakujeme za obrovský kus práce, ktorý odviedol, a to nie len v mene šermiarov jeho vlastného klubu, ale v mene celého Slovenského šermiarskeho zväzu.

Ešte raz – ďakujeme Maestro!